Student Cluster Competition        
Twitter
SC17 Logo
SC17 Logo
2017 Competition
Denver, Colorado

Peking University
China


Team Peking

Yihua Cheng
Yihua Cheng


Zhenxin Fu
Zhenxin Fu


Zhuohan Li
Zhuohan Li


Yifan Wu
Yifan Wu


Lei Yang
Lei Yang