Student Cluster Competition        
Student Cluster Competition
Student Cluster Competition
Twitter


Tsinghua University

China

Team Poster

The team of Tsinghua University
Jiping Yu, Shizhi Tang, Chenyao Lou, Jiaao He, Chenggang Zhao, Liyan Zheng, Jidong Zhai

The team of Tsinghua University

The team of Tsinghua University

The team of Tsinghua University